ازدواج موقت  
 
آيا حدّ معيّني در متعه از جهت قلّت و كثرت در شرع ثابت شده است؟ مثلاً آيا مردى كه شصت ساله است مى تواند زنى را به مدّت نود سال متعه كند؟
خیر حد معینی در شرع ثابت نشده است و صیغه به مدت نود سال هم صحیح است.
۱۳۹۰ / ۰۶ / ۴