مومیایی کردن میت  
 
آیا مومیایی کردن جنازه میت مسلمان جایز است؟
در صورتى كه قبلاً ميّت تجهيز شده باشد (غسل و كفن كاملاً انجام شده باشد) موميايى كردن ميّت مسلمان في نفسه اشكال ندارد بشرط عدم قطع اجزاء بدن وعدم هرگونه هتكى نسبت به حرمت ميت مسلمان وعدم تأخير زیاد در كفن و دفن ميت.
۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۷