شرایط وضو  
 
يك فردى عمل جراحى در ناحيه لگن خود انجام مى دهد بگونه اى كه قادر به خم شدن و يا بلند كردن پاهاى خود نمى باشد، حال براى مسح پا در وضو تكليف او چيست؟ وآيا اصلا تكليف او وضو است يا تيمم؟
از ديگرى كمك بگيرد و به ترتيب ذيل عمل شود: 1) شخص ديگرى دست اين فرد را به موضع مسح برساند و مسح صورت گيرد. 2) اگر فرض فوق ميسّر نيست، شخص ديگر، از آب وضوى فرد عاجز مسح را انجام دهد هرچند با تكرار وضوء. 3) با عدم امكان دو فرض قبل، فرد عاجز تيمم نمايد.
۱۳۹۲ / ۰۳ / ۴