نماز  
 
اينجانب در دانشگاه کرج قبول شده ام و هفته اي دو روز (شنبه ها و سه شنبه ها) بايد از تهران به کرج بروم. آيا نمازهايم در کرج شکسته است يا خير؟
سفر مذكور شغل شما محسوب مى شود و نماز های شما در کرج و در راه آن نیز کامل است و روزه نيز صحیح است.
۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۸