خمس هدیه و عیدی  
 
آیا به هدیه و عیدی خمس تعلق می گیرد؟
هدیه و عیدی اگر از مخارج سال زیاد بیاید باید خمس آن ها را پرداخت کرد.
۱۳۹۳ / ۰۸ / ۱۴