غسل جمعه  
 
آیا می شود با غسل جمعه، نماز واجب خواند؟
بله می شود نماز واجب را با هر غسل مستحبی که استحباب آن ثابت شده خواند، گرچه احتیاط مستحب در وضو گرفتن همراه با آن غسل است و وضو قبل از غسل انجام شود.
۱۳۹۲ / ۰۳ / ۵