زکات مال  
 
1ـ آیا زکات مال را به حوزه های علمیه شیعیان نیز می توان پرداخت نمود؟ 2ـ در صورت منفی بودن سوال فوق، اگر حوزه در نقطه ای دور افتاده باشد و درآمد خاصی هم نداشته باشد چطور؟ 3ـ در صورت منفی بودن دو سوال فوق، اگر بابت هزینه پوشاک و تحصیل و اطعام طلاب بوده و همچنین حق الزحمه اساتید باشد می توان زکات مال داد یا خیر؟
پرداخت زكات مال به حوزه هاى علمى شيعه به عنوان سبيل الله يا به محصّلين علوم دينى به عنوان سهم فقير و مسكين صحيح و مبرء ذمه است.
۱۳۹۲ / ۰۳ / ۶