شرط جبران خسارت  
 
لطفاً بفرمائید چنانچه فردی سرمایه ای را آورده و کار از طرف اینجانب است در صورتی که فرد سرمایه گذار شرط کند 80% سود برای ایشان و 20% برای اینجانب و در ضرر 60%خودش و 40% اینجانب سهم داشته باشیم، آیا عقد قرارداد جایز و حلال است؟
این معامله مضاربه است و فرض اول مذکور در سؤال (80% سود برای مالک و 20% برای عامل) صحیح است. و فرض دوم (جبران 60% خسارت توسط مالک و 40% خسارت توسط عامل) در فرضی که به نحو شرط ضمان باشد صحیح نیست و در فرضی صحیح است که عامل عهده دار جبران خسارت گردد ، هر چند اگر جبران نکند ضامن نیست.
۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۸