عنوان تاریخ خدمات
1 فقه جلسه (166) 23/12/89 ۱۳۸۹/۱۲/۲۳
2 فقه جلسه (165) 22/12/89 ۱۳۸۹/۱۲/۲۲
3 فقه جلسه (164) 21/12/89 ۱۳۸۹/۱۲/۲۱
4 فقه جلسه (163) 16/12/89 ۱۳۸۹/۱۲/۱۶
5 فقه جلسه (162) 15/12/89 ۱۳۸۹/۱۲/۱۵
6 فقه جلسه (161) 14/12/89 ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
7 فقه جلسه (160) 10/12/89 ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
8 فقه جلسه (159) 09/12/89 ۱۳۸۹/۱۲/۰۹
9 فقه جلسه (158) 08/12/89 ۱۳۸۹/۱۲/۰۸
10 فقه جلسه (157) 07/12/89 ۱۳۸۹/۱۲/۰۷
11 فقه جلسه (156) 01/12/89 ۱۳۸۹/۱۲/۰۱
12 فقه جلسه (155) 30/11/89 ۱۳۸۹/۱۱/۳۰
13 فقه جلسه (154) 26/11/89 ۱۳۸۹/۱۱/۲۶
14 فقه جلسه (153) 25/11/89 ۱۳۸۹/۱۱/۲۵
15 فقه جلسه (152) 24/11/89 ۱۳۸۹/۱۱/۲۴
16 فقه جلسه (151) 19/11/89 ۱۳۸۹/۱۱/۱۹
17 فقه جلسه (150) 28/10/89 ۱۳۸۹/۱۰/۲۸
18 فقه جلسه (149) 27/10/89 ۱۳۸۹/۱۰/۲۷
19 فقه جلسه (148) 26/10/89 ۱۳۸۹/۱۰/۲۶
20 فقه جلسه (147)21/10/89 ۱۳۸۹/۱۰/۲۱