# عنوان تاریخ خدمات
1 فقه جلسه (185) ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
2 اصول جلسه (654) ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
3 فقه جلسه (184) ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
4 ففه جلسه (183) ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
5 اصول جلسه (653) ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
6 فقه جلسه (182) ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
7 اصول جلسه (652) ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
8 اصول جلسه (651) ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
9 فقه جلسه (180) ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
10 اصول جلسه (650) ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
11 فقه جلسه (179) ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
12 اصول جلسه (649) ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
13 فقه جلسه (178) ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
14 اصول جلسه (648) ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
15 فقه جلسه (177) ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
16 اصول جلسه (647) ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
17 فقه جلسه(176) ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
18 اصول جلسه(646) ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
19 فقه جلسه (175) ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
20 اصول جلسه (645) ۱۳۹۵/۰۸/۰۲