# عنوان تاریخ خدمات
1 فقه جلسه (210) ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
2 فقه جلسه (211) ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
3 فقه جلسه (212) ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
4 اصول جلسه (679) ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
5 اصول جلسه (680) ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
6 اصول جلسه (681) ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
7 اصول جلسه (674) ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
8 اصول جلسه (675) ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
9 اصول جلسه (676) ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
10 اصول جلسه (677) ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
11 اصول جلسه (678) ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
12 فقه جلسه (188) ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
13 فقه جلسه (189) ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
14 فقه جلسه (190) ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
15 فقه جلسه (191) ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
16 فقه جلسه (192) ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
17 فقه جلسه (193) ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
18 فقه جلسه (194) ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
19 فقه جلسه (195) ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
20 فقه جلسه (196) ۱۳۹۶/۰۱/۲۸